header-logo

Kunstmatige intelligentie gedreven marketing communicatie

Gebruiksvoorwaarden

Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van iCrowdNewswire, LLC, een naamloze vennootschap uit Florida (“Bedrijf”, “wij” of “ons”). De volgende algemene voorwaarden (deze “Gebruiksvoorwaarden”) regelen uw toegang tot en gebruik van alle bedrijfswebsites, applicaties, verkoopkanalen, nieuws en technologieën voor contentdistributie, inclusief www.icrowdnewswire.com en alle inhoud, functies en diensten aangeboden op of via onze websites, kanalen, platforms, technologieën en applicaties (gezamenlijk de “website”), hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gaat gebruiken. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid, dat u op de website kunt vinden en gaat u ermee akkoord door ernaar te verwijzen. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid U mag de website op onze website niet openen of gebruiken.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen en bijwerken. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht zodra we ze plaatsen en zijn dan van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de website. Als u de website blijft gebruiken nadat de herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina elke keer dat u deze website bezoekt, controleert, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze voor u bindend zijn.

Toegang tot website- en accountbeveiliging

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze website en alle diensten of materialen die we op de website beschikbaar stellen zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een deel van de website op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde delen van de website of de hele website beperken voor gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

U bent verantwoordelijk voor:

Neem alle nodige voorzorgsmaatregelen om toegang te krijgen tot de website. Zorg ervoor dat iedereen die via uw internetverbinding toegang heeft tot de website, op de hoogte is van deze gebruiksvoorwaarden en deze naleeft. Om toegang te krijgen tot de website of sommige van de aangeboden bronnen, kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Voorwaarde voor uw gebruik van de website is dat alle informatie die u op de website verstrekt juist, actueel en volledig is. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt om u te registreren op deze website of op enige andere manier, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van interactieve functies op de website, wordt beheerst door ons privacybeleid op onze website en u stemt in met alle acties die wij ondernemen zorg voor uw gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van onze website. Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of ons verstrekt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie als vertrouwelijk behandelen en niet aan een andere persoon of organisatie bekendmaken. U erkent ook dat uw account persoonlijk voor u is en stemt ermee in om niemand anders toegang te geven tot deze website of een deel ervan door uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie te gebruiken. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang tot uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U gaat er ook mee akkoord dat u aan het einde van elke sessie het account verlaat. Wees extra voorzichtig bij het openen van uw account vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen bekijken of vastleggen. We hebben het recht om elke gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatie die door u is gekozen of door ons is verstrekt, op elk moment naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook te deactiveren als u naar onze mening een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

Intellectuele eigendomsrechten

De website en al zijn inhoud, functies en functiesons (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, advertenties, afbeeldingen, video en audio en het ontwerp, de selectie en opstelling daarvan) zijn eigendom van het bedrijf, zijn licentiegevers of andere leveranciers van dergelijke materialen, en zijn eigendom van de Verenigde Staten en internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten zijn beschermd. Deze gebruiksvoorwaarden stellen u in staat de website uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken. U mag geen van de materialen op onze website reproduceren, distribueren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, publiceren, openbaar uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, behalve als volgt: Uw computer mag tijdelijk kopieën van dergelijke materialen in RAM opslaan als u klikt op toegang en bekijkt deze materialen. U kunt bestanden opslaan die automatisch door uw webbrowser in de cache worden opgeslagen om de weergave te verbeteren. U mag een redelijk aantal exemplaren van de website afdrukken en downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en niet voor verdere reproductie, publicatie of distributie. Wanneer we desktop-, mobiele of andere applicaties beschikbaar stellen om te downloaden, mag u een enkele kopie naar uw computer of mobiele apparaat downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u ermee instemt gebonden te zijn aan onze eindgebruikerslicentieovereenkomst voor dergelijke Toepassingen. Als we sociale media-functies van bepaalde inhoud voorzien, kunt u dergelijke acties uitvoeren die door dergelijke functies mogelijk worden gemaakt. U mag niet: Kopieën van materiaal op deze site wijzigen. Gebruik illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of afbeeldingen die niet in de begeleidende tekst zijn opgenomen. Verwijder of wijzig alle auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van kopieën van materiaal op deze site. U mag geen enkel deel van de website of diensten of materialen die via de website beschikbaar zijn voor commerciële doeleinden gebruiken of gebruiken. Als u materiaal op de website wilt gebruiken dat niet in deze sectie wordt vermeld, kunt u uw verzoek richten aan: [email protected]. Als u een deel van de website afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt of een andere persoon toegang geeft tot een deel van de website in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om de website te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar onze keuze, de het of vernietig het eventuele kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt. Geen enkel recht, titel of belang in of op de Website of inhoud op de Website wordt aan u overgedragen, en alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan het Bedrijf. Elk gebruik van de website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze gebruiksvoorwaarden, is in strijd met deze bepalingen en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

Merken

De bedrijfsnaam, de term “AdRelease”, “Build Your Crowdgoal!”, Het bedrijfslogo en alle bijbehorende namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen of licentiegevers. U mag deze merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Alle andere namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans op deze website zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Verboden gebruik

U mag de website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in de website niet te gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wetgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, wetten met betrekking tot de export van gegevens of software van en naar de Verenigde Staten of andere landen). Met het oog op uitbuiting, schade toebrengen of proberen om minderjarigen op enigerlei wijze uit te buiten of schade toe te brengen door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, om persoonlijk identificeerbare informatie te vragen of anderszins. Het verzenden, willens en wetens ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden. Het verzenden of verkrijgen van promotie- of promotiemateriaal, inclusief “junkmail”, “kettingbrieven”, “spam” of soortgelijke advertenties. Om het bedrijf, een werknemer van een bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of organisatie te imiteren of proberen te identificeren (inclusief, maar niet beperkt tot, door het gebruik van e-mailadressen of schermnamenin verband met een van de bovenstaande) te imiteren. Deelnemen aan ander gedrag dat het gebruik of gebruik van de website door derden beperkt of belemmert of dat, zoals we hebben vastgesteld, het bedrijf of de gebruikers van de website kan schaden of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid. Bovendien stemt u ermee in de website te gebruiken op een manier die de website kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de website door andere partijen kan beïnvloeden, inclusief de mogelijkheid om realtime activiteiten uit te voeren via de website. Gebruik een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de website voor welk doel dan ook, inclusief het controleren of kopiëren van materiaal op de website. Gebruik een handmatig proces om het materiaal op de website of voor enig ander ongeoorloofd doel te controleren of te kopiëren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Gebruik een apparaat, software of routine die de goede werking van de website verstoort. Introduceer virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. Er worden pogingen ondernomen om enig deel van de website, de server waarop de website is opgeslagen, of enige server, computer of database die met de website is verbonden, te verkrijgen, te verstoren, te beschadigen of te verstoren. Val de website aan met een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Anders probeert u de goede werking van de website te verstoren.

Gebruikersbijdragen

De website kan persberichten, advertenties op sociale media, marketinginhoud, prikborden, chatrooms, persoonlijke webpagina’s of profielen, forums, bulletinboards en andere interactieve functies (gezamenlijk “Interactieve diensten”) bevatten door gebruikers die berichten plaatsen Inschakelen, verzenden , publiceren, weergeven of verzenden naar andere gebruikers of andere personen (hierna “post” ) inhoud of materialen (gezamenlijk “gebruikersbijdragen”) op of via de website. Alle gebruikersinzendingen moeten voldoen aan de inhoudsnormen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet. U verleent het Bedrijf hierbij het volledige recht, de bevoegdheid en de bevoegdheid om uw Gebruikersinzendingen te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, te kopiëren, te vertalen, te distribueren in elke vorm, vorm of media die nu of in deze bestaat, om de toekomst weer te geven en op te nemen, voor alle algemene bedrijfsdoeleinden van het bedrijf. Bovendien wordt elke gebruikersbijdrage die u op de website plaatst, als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom beschouwd. Door een gebruikersbijdrage aan de website te leveren, verleent u ons en onze partners en serviceproviders en elk van hun en onze respectieve opvolgers en agenten van licentiehouders het recht om dit materiaal voor elk doel / volgens uw account te gebruiken, reproduceren, wijzigen, op een lijst te zetten instellingen, weergeven, verspreiden en anderszins doorgeven aan derden.

U verklaart en garandeert dat:

U bezit of beheert alle rechten in en op de Gebruikersbijdragen en bent gerechtigd om de hierboven verleende licentie aan ons en onze dochterondernemingen en serviceproviders en aan elk van hun en onze respectieve licentiehouders, rechtsopvolgers en rechtsopvolgers te verlenen. Al uw gebruikersbijdragen voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden. U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersinzendingen die u indient of bijdraagt. U, en niet het bedrijf, draagt ​​de volledige verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van gebruikersinzendingen die door u of een andere gebruiker van de website zijn geplaatst.

Monitoring en handhaving; Beëindiging

We hebben het recht om: Gebruikersinzendingen te verwijderen of te weigeren om welke reden dan ook of naar eigen goeddunken.
Enige actie ondernemen met betrekking tot Gebruikersinzending die wij naar eigen goeddunken noodzakelijk of gepast achten, zelfs als we van mening zijn dat een dergelijke Gebruikersinzending in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de Inhoudsnormen, en daardoor in strijd is met intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Individuen of organisaties die de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de website of het publiek in gevaar brengen, of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het bedrijf. Uw identiteit of andere informatie over u delen met derden,die beweren dat materiaal dat u plaatst hun rechten schendt, inclusief hun intellectuele eigendomsrechten of recht op privacy. Neem passende juridische stappen, inclusief maar niet beperkt tot verwijzing naar wetshandhavingsinstanties, voor illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Site. Beëindig of blokkeer uw toegang tot de gehele of een deel van de website om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden. Zonder het voorgaande te beperken, hebben we het recht om volledig mee te werken aan een wetshandhavingsinstantie of gerechtelijk bevel dat ons verzoekt of opdraagt ​​om de identiteit of andere informatie bekend te maken van iedereen die materiaal op of via de website plaatst. U AFSTAND VAN EN RESERVEERT HET BEDRIJF EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN DIENSTVERLENERS VAN ALLE CLAIMS DIE DOOR HET BEDRIJF OF EEN VAN DE BOVENGENOEMDE PARTIJEN TIJDENS HET VOLGENDE, OF IN HET ONDERZOEK NAAR HET VOLGENDE, DOOR HET VOLGENDE ONDERZOEK OF DEZE ONDERZOEK VAN DE COMMISSIE VERZEKERINGSINSTANTIES. We verbinden ons er echter niet toe het materiaal te beoordelen voordat het op de site wordt geplaatst en we kunnen niet garanderen dat aanstootgevend materiaal onmiddellijk wordt verwijderd nadat het is geplaatst. Dienovereenkomstig zijn wij niet verantwoordelijk voor handelingen of nalatigheden met betrekking tot enige verzending, communicatie of inhoud die door een gebruiker of derde partij wordt verstrekt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het al dan niet uitvoeren van de in deze sectie beschreven activiteiten.

Inhoudsnormen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op alle gebruikersbijdragen en het gebruik van interactieve diensten. In hun geheel moeten Gebruikersinzendingen voldoen aan alle toepasselijke Amerikaanse federale, staats-, lokale en internationale wet- en regelgeving. Zonder het voorgaande te beperken, mogen gebruikersinzendingen niet: materiaal bevatten dat lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend, beledigend, intimiderend, gewelddadig, hatelijk, opruiend of anderszins verwerpelijk is. seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie promoten op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd, inbreuk maken op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van anderen Rechten (inclusief openbare relaties en privacyrechten) van een andere persoon of ander materiaal die civiel of strafrechtelijk aansprakelijk kan zijn op grond van toepasselijke wet- of regelgeving, of die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid. Het zal waarschijnlijk een persoon misleiden. U enige illegale activiteit promoten , of pleiten voor, aanmoedigen of ondersteunen van een illegale handeling, veroorzaakt woede, ongemak of onnodige angst, of zal waarschijnlijk iemand irriteren, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren. Zich voordoen als of een verkeerde voorstelling geven van uw identiteit of verbondenheid met een persoon of organisatie. Deelnemen aan commerciële activiteiten of verkopen, zoals wedstrijden, sweepstakes en andere verkopen, ruilhandel of advertenties. De indruk wekken dat ze van ons of een andere persoon of organisatie komen of dat we worden ondersteund wanneer dit niet het geval is.

Auteursrechtschending

Als u van mening bent dat gebruikersinzendingen inbreuk maken op uw auteursrecht, raadpleegt u ons auteursrechtbeleid op onze website voor instructies over hoe u een melding van inbreuk op het auteursrecht kunt verzenden. Het is het beleid van het bedrijf om de accounts van herhaalde overtreders te beëindigen.

Vertrouwen op informatie Geplaatst

De op of via de website verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van deze informatie. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is geheel op eigen risico. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit uw vertrouwen op dergelijk materiaal door u of een andere bezoeker van de website of iemand die op de hoogte is gesteld van de inhoud ervan. De website kan inhoud bevatten die door derden is geleverd, inclusief materiaal van andere gebruikers, bloggers en externe licentiegevers, syndicators, aggregators en/of rapportagediensten. Alle uitspraken en/of meningenAlle informatie in deze materialen, evenals alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud die niet door het bedrijf is verstrekt, zijn uitsluitend de mening en verantwoordelijkheid van de persoon of organisatie die deze materialen levert. Deze materialen geven niet noodzakelijk de mening van het bedrijf weer. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van enig materiaal dat door een derde partij wordt verstrekt. De informatie die via de website wordt verstrekt, verstrekt of anderszins beschikbaar wordt gesteld, evenals alle afgeleide werken, vertalingen, conversies, aanpassingen, samenvattingen of audiobestanden, zijn uitsluitend bedoeld voor referentiedoeleinden en gebruikers dienen de originele documenten te bekijken en naar de bronnen te verwijzen voor de nauwkeurigheid. Het bedrijf garandeert op geen enkele manier de nauwkeurigheid van enig origineel of afgeleid werk. Alle conversies, vertalingen, aanpassingen of ander afgeleid werk worden machinaal uitgevoerd zonder menselijke interactie, en de nauwkeurigheid van dergelijk werk wordt in geen enkele vorm gegarandeerd.

Wijzigingen aan de website

We kunnen de inhoud van de website van tijd tot tijd bijwerken, maar de inhoud is niet noodzakelijk volledig of actueel. Al het materiaal op de website kan op elk moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Informatie over u en uw bezoeken aan de website

Alle informatie die we op de website verzamelen, is onderworpen aan ons privacybeleid. Door gebruik te maken van de website verklaart u zich akkoord met alle maatregelen die wij met betrekking tot uw gegevens hebben genomen in overeenstemming met ons privacybeleid.

Link naar functies van de website en sociale media

U mag naar onze homepage linken op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet die onze reputatie niet schaadt of misbruikt, maar u mag geen verbinding tot stand brengen die enige vorm van verbinding, toestemming of goedkeuring van onze kant suggereert zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. De website biedt mogelijk bepaalde functies voor sociale media die u kunt gebruiken om: Uw eigen of bepaalde websites van derden te koppelen aan bepaalde inhoud op de website. Stuur e-mails of andere communicatie met specifieke inhoud of links naar specifieke inhoud op de website. Omdat bepaalde delen van de inhoud op de website worden weergegeven of op uw eigen of bepaalde websites van derden worden weergegeven. U mag deze functies alleen gebruiken zoals ze door ons worden geleverd en alleen met betrekking tot de inhoud waarmee ze worden weergegeven en anderszins in overeenstemming met aanvullende voorwaarden die wij met betrekking tot dergelijke functies verstrekken. Met inachtneming van het bovenstaande mag u NIET: Een link maken vanaf een website die niet van u is. Aangezien de website of delen ervan op een andere website of b.v. B. kan worden weergegeven door middel van framing, deeplinking of inline link. Link naar een ander deel van de website dan de homepage. Anders onderneemt u actie met betrekking tot de materialen op deze website die niet in overeenstemming zijn met andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. De website van waaruit u linkt of waarnaar u bepaalde inhoud toegankelijk maakt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen van deze gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in met ons samen te werken om te voorkomen dat ongeautoriseerde framing of links onmiddellijk worden stopgezet. We behouden ons het recht voor om de link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. We kunnen naar eigen goeddunken alle of alle functies en links van sociale media op elk moment deactiveren zonder voorafgaande kennisgeving.

Links van de website

Als de website links naar andere websites en bronnen van derden bevat, worden deze links alleen voor uw gemak aangeboden. Dit omvat links in advertenties, inclusief banneradvertenties en gesponsorde links. We hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de inhoud van deze websites of bronnen, of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Als u ervoor kiest om toegang te krijgen tot een van de websites van derden die op de website zijn gelinkt, doet u dit geheel op eigen risico en met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden voor die websites.

Afwijzing van garantie

U begrijpt dat we niet kunnen garanderen dat bestanden die van internet of de website kunnen worden gedownload, vrij zijn van virussen of andere schadelijke code. Je bent verantwoordelijk voor de ImImplementatie van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor antivirusbescherming en de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, evenals het onderhouden van externe middelen voor de reconstructie van verloren gegevens. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR GEDISTRIBUEERDE DIENSTEN, VIRUSSEN OF ANDERE TECHNOLOGISCH SCHADELIJKE MATERIALEN DAT UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA’S, GEGEVENS OF ANDERE INVLOED DOOR VIA WEBSITE DOWNLOAD OF ANDERSZINS VIA ONS IS WEBSITE ONTVANGEN VAN ALLE MATERIALEN DIE DAAROP IS GEPUBLICEERD OF VAN EEN GELIEERDE WEBSITE. UW GEBRUIK VAN DE SITE, DE INHOUD EN DE DIENSTEN OF FACILITEITEN DIE VAN DE SITE ONTVANGEN WORDEN, IS OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE, DE INHOUD EN DE DIENSTEN OF COMPONENTEN DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, WORDEN GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, ZONDER GARANTIE OF ENIGE GARANTIE. NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIGE PERSOON DIE MET HET BEDRIJF IS GEASSOCIEERD GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIGE OVEREENKOMST OF GARANTIES DAT DE WEBSITE, DE INHOUD OF DE DIENSTEN DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN VERVANGING, STORING OF GEANNULEERD, INBEGREPEN, TOEZICHTHOUDENDE, STORINGSLUITENDE DIENSTEN VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT DE WEBSITE OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE WEBSITE ANDERS KUNNEN VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN OF ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN VOLDOEN. HET BEDRIJF WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET VOORGAANDE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT KAN WORDEN ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

Beperking van aansprakelijkheid

HET BEDRIJF, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF HAAR LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTSCHAPPEN, OFFICIERS OF DIRECTEUREN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN WIJ OP DE WEBSITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES OF DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES, MET INBEGRIP VAN ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, ABONNEERDE, ABONNEERDE, ABONNEER, INDIRECTE, ABONNEERDE, WINST, EMOTIONELE VERLIES VAN ZAKELIJKHEID OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN WERKEN, VERLIES VAN GEGEVENS EN BOVENSTAANDE DOOR ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF, STOPZETTING, STOPZETTING). HET VOORGAANDE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT KAN WORDEN ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

Compensatie

U stemt ermee in om het Bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, licentiegevers, dienstverleners, werknemers en wederverkopers, en zijn en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, contractanten, agenten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtsopvolgers te verdedigen tegen en zonder schade te berokkenen aan claims , aansprakelijkheden, schade, vonnissen, premies, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of in verband met uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot uw gebruiker bijdragen, elk gebruik van de inhoud, diensten en producten van de website die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan ​​in deze gebruiksvoorwaarden of in uw gebruik van de informatie die op de website is verkregen. U moet ook (1) voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot privacy, publiciteit, inbreuk op intellectueel eigendom en laster in verband met uw gebruik van de diensten die hierbij worden geleverd, en (2) het Bedrijf vrijwaart haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers, dienstverleners, werknemers en wederverkopers (als geautoriseerde licentiehouders van het bedrijf) tegen claims die voortvloeien uit het gebruik van de diensten op deze websiteof voortvloeien uit de geleverde diensten, of door een schending van deze voorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle zaken met betrekking tot de Site en deze Gebruiksvoorwaarden, en elk geschil of claim die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt (in ieder geval, inclusief elk niet-contractueel geschil of claim), wordt beheerst door de interne wetten van de staat en zal dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd door Florida, zonder gevolg dat er enige keuze of conflicterende wettelijke bepaling of regel is (van die staat of een ander rechtsgebied). Alle rechtszaken, handelingen of procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of de Website zullen alleen worden voorgelegd aan de federale rechtbanken van de Verenigde Staten in de stad Miami en de staat Florida, hoewel we het recht behouden om een ​​rechtszaak aan te spannen, Juridische stappen of procedures tegen u wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden in het land waar u woont of in een ander relevant land. U doet afstand van elk bezwaar tegen de uitoefening van jurisdictie over u door dergelijke rechtbanken en tegen enige jurisdictie in dergelijke rechtbanken.

Afstand en deelbaarheid

Een verklaring van afstand door het Bedrijf van een voorwaarde of voorwaarde uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen verdere of voortdurende verklaring van afstand van die voorwaarde of een verklaring van afstand van enige andere voorwaarde of enige andere gebeurtenis waarin het Bedrijf een recht doet gelden of de bepaling verstrekt onder deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling worden verwijderd of beperkt tot het minimum zodat de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Uw opmerkingen en zorgen

Deze website wordt beheerd door iCrowdNewswire, LLC, 11630 S.W. 97th Street, Miami, Florida 33176. Alle feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de website moeten worden gericht aan: [email protected]. Bedankt voor het bezoeken van de website.